“ เครื่องวัดแก๊ส ” ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดแก๊ส
November 2, 2020 0 Comments

การเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหลักมาจากการรั่วไหลแก๊ส ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่รั่วไหล ถ้าแก๊สที่รั่วไหลเป็นแก๊สไวไฟก็จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด แต่ถ้าเป็นแก๊สที่มีพิษก็จะทำให้เกิดพิษอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส หรือติดตั้งเครื่องวัดแก๊ส เพื่อป้องกันอันตรายความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องวัดแก๊ส คือ เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนจากความผิดปกติของแก๊ส ได้แก่  ตรวจหาจุดที่แก๊สรั่วไหล  ระดับความเข้มของการรั่วไหล  ตรวจจับก๊าซฮาโลของระบบป้องกันอัคคีภัย โดยเครื่องวัดแก๊สมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน การตรวจสอบกระบวนการผลิต การดับเพลิงและเหมืองแร่ โรงงานปิโตเคมี  โรงงานผลิตแก๊ส LPG และอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดอันตรายจากความผิดปกติของแก๊สที่อาจจะส่งผลต่อบุคคลและสถานที่ได้ อาศัยหลักทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูงหากเกิดความผิดปกติจากแก๊ส โดยอ่านค่าปริมาตรของแก๊สชนิดต่างๆได้ทันที เครื่องวัดแก๊สมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ  เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา แบบติดตั้งที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีปุ่มเปิด-ปิด ปุ่มตั้งค่า และตัวเซ็นเซอร์ ข้อดีของเครื่องวัดแก๊ส เพิ่มความปลอดภัยขั้นสูง ความปลอดภัยของพนักงาน คือ เป้าหมายอันดับหนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากความผิดปกติของแก๊ส โดยอุปกรณ์จะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟ LED ทันที เมื่อต้องอพยพออกจากพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้  ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องวัดแก๊สสามารถบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ได้ โดย ตัวเครื่องจะเก็บบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลผ่านซอฟท์แวร์ …