วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำแม่น

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำแม่น
September 19, 2020 0 Comments

          อ่านให้จำแล้วทำให้เข้าใจ แค่นี้เลยสำหรับการอ่านหนังสือสอบที่จะได้ผล นอกจากการอ่านที่จะทำให้ไปสอบได้แล้วนั้น การเข้าใจยังทำให้ความรู้นั้นติดตัวเราไปตลอด ยากที่จะเลือนหาย การอ่านหนังสือเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหา หรือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และสร้างเสริมจินตนาการให้กับผู้อ่าน การอ่านมีหลายประเภท ทั้งการอ่านเพื่อความบันเทิง การอ่านเพื่อหาคำตอบบางสิ่ง การอ่านเพื่อทบทวนความรู้ หรือการอ่านเพื่อจดจำ ก่อนการอ่านจึงจำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ก่อนเพื่อกำหนดวิธีและทิศทางการอ่าน การอ่านเพื่อจะจดจำและเข้าใจก่อนการสอบ ควรทำ ดังนี้ คำนำ สารบัญ สรุป เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่จริงแล้วเป็นส่วนที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ ซึ่งเมื่อนำไปต่อยอด ขยายความด้วยเนื้อหาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปอีก การอ่านคำนำ สารบัญ และบทสรุปก่อนเข้าสู่เนื้อหาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบเนื้อหาโดยรวม และเป็นช่วงเวลาที่รวบรวมความคิด หรือความจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาให้ปะติดปะต่อกันในหัวได้ ซึ่งความคิดที่ถูกกระตุ้นขึ้นมานี้จะช่วยให้เมื่อเริ่มต้นอ่านจะสามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น การอ่านที่ดีควรไม่มีสิ่งเร้าอื่นๆ ในการอ่านหนังสือควรจะเป็นสาถานที่เงียบๆ ผู้คนไม่เยอะ ซึ่งทำให้เราเสียสมาธิได้ง่าย การเพ่งสมาธิไปที่การอ่านเพียงอย่างเดียว ช่วยให้การทำงานกันของร่างกายทุกส่วนประสานกันไปที่จุดเดียว เพราะหากระหว่างอ่านหนังสือแล้วมีการเปิดเพลง หรือพูดคุยกับเพื่อนจะทำให้สมองต้องแยกส่วนในการทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านและการท่องจำลดลง กระตุ้นสมองด้วยการขยับตัวขณะอ่าน การขยับตัวอาจจะเป็นการขยับนิ้วไปด้วยระหว่างการอ่าน การพลิกตัว การเปลี่ยนท่านั่ง การหมุนปากกา การขยับขาและแขน และการอ่านออกเสียง เป็นวิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ง่วง ไม่เบื่อ ารขยับตัวนี้ควรเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นวิธีสร้างความผ่อนคลายให้ผู้อ่านได้ดีอีกวิธีหนึ่งด้วย ช่วยให้การอ่านไม่ตึงเครียดจนเกินไป กำหนดเวลาในการอ่าน  ช่วงเวลาในการอ่านทบทวนหนังสือหรือท่องจำบทเรียนไม่ควรเกิน …

การศึกษาสำคัญอย่างไร

การศึกษาสำคัญอย่างไร
August 8, 2020 0 Comments

          การศึกษาเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นควรมีกันทุกคนและมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญมากในชีวิตประจำวัน การศึกษาช่วยให้คนเราได้พัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านอื่นๆ การศึกษาล้วนมีผลทั้งสิ้น การเรียนรู้การศึกษานั้นก็เหมือนชีวิตเราและชีวิตก็เหมือนกับการศึกษา เพราะทั้งชีวิตเราสามารถใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตของเราเองการเรียนของคนเรานั้นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแต่การศึกษาและเรียนรู้จริงๆนั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีพัฒนาการถึงไวที่เรียนรู้หลังจากที่เกิดมานั้น และตลอดชีวิตเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดมันจึงทำให้รู้ว่าการศึกษาที่จริงแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราคนเราทุกคนนั้นต้องการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา           การศึกษานั้นจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของความรู้และการเรียนรู้ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และมีบทบาทในสังคมที่ดี การเรียนรู้จะช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างถูกต้อง รู้จักการปรับเปลี่ยนตนเองขั้นพื้นฐานให้ไปสู่สังคมตามรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองอยู่รอด วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น ต้องการให้ผู้เรียนได้หาความรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ความรู้จากแหล่งใหม่ๆ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองด้วยเพื่อจะได้ทำให้ส่งเสริมพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดีแล้วจะได้มีทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิตแม้ว่าเกิดปัญหาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมดังนั้น การศึกษาของชนชาติใด ก็จะต้องมีการจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของชนชาตินั้น ด้วยเหตุนี้ การมีคนจากประเทศหนึ่งซึ่งมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไปศึกษาในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมต่างกัน จึงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนและชนชาติ ที่เมื่อได้เรียนรู้จะสามารถนำกลับไปปรับใช้ และพัฒนาประเทศของตนเองให้มีความหลากหลายและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้  ความรู้นั้นสามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้  รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม  เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ  ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว  ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย  หลายๆ คน ที่ไม่ได้เรียนหรือศึกษาในห้องเรียนอาจจะมีมุมมองและเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ต่างกับคนที่เรียนในห้อง ซึ่งก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม …

เรียนอะไรไม่ตกงาน

เรียนอะไรไม่ตกงาน
July 19, 2020 0 Comments

          สถานการณ์ในปัจจุบัน ยากจะบอกได้ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้เมื่อใด ผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจ ทำให้ผู้คนตกงานกันอย่างล้นหลาม คนไทยไร้อาชีพเป็นอย่างมากในช่วงวิกฤตนี้ เพียงส่งผลกระทบต่อวัยทำงาน วิกฤตเหล่านี้ ยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่กำลังจะมองหาที่เรียนที่ศึกษา ซึ่งถ้าหากไม่คิดและไม่วางแผน ก็อาจจะทำให้ตกงานในอนาคต เนื่องจากเลือกเรียนในสิ่งที่ตลาดการทำงานไม่ได้สนใจมากสักเท่าไหร่ วันนี้จะมาลองนำเสนอน้องๆ ที่กำลังจะมองหาคณะและสาขาวิชาที่อยากจะเรียนและไม่ตกงานกันเลยดีกว่า           สายการแพทย์ อย่างสาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry)  แน่นอนว่ากว่าจะเรียนจบทำเอาเลือดตาแทบกระเด็นกันเลยทีด้วย กับการเรียน 6 ปี ที่ต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง รวมถึงความละเอียดอ่อนและตั้งใจ เพราะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน หรือ สัตว์ ก็ตาม คนที่เรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ทุ่มเท มากๆ อีกด้วย แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าอาชีพทางด้านนี้ได้รับค่าตอบแทนคุ้นอย่างแน่นอน โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 2,280,234 บาทต่อปี           สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอาคารหรือการวางแผน (Architecture, Building or Planning) เป็นสาขาวิชาที่นอกจากมีพรสวรรค์ในตัวแล้ว จะต้องมีความขยัน หมั่นเพียร เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียด ในการจัดทำหรือวางแผนการสร้างอะไรบางอย่าง ป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นอย่างดี โดยสาขาวิชานี้ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตำแหน่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน …